200+ Basic Oromo Language Words & Phrases You Should Know

Oromo language

From the Cushitic branch of the Afro-Asiatic language family, the Oromo language is the fourth most spoken language following Arabic, Hausa, and Swahili. Making more than 33.8% of the entire country’s population and over 36 million speakers, they have the largest number of speakers next to Amharic. In this article, you will find 200+ basic Afan Oromo words and phrases you should know.

Pronouns in Oromo Language

In Afan Oromo, we use plural pronouns for the elderly. In this article, “E” in bracket stands for elderly, “S” for singular, “P” for plural, M for male, and F for female.

Subject pronounsObject pronounsPossessive pronouns
I  – AniMe – Ana/NaMine – Kan koo, Kiyya
You – Ati(S),  Isin (E,P)You – Si(S), Isin (E,P)Yours – Kan kee, Keessan(E,P)
He – InniHim – IsaHers – Kan ishee
She – IsheenHer – IsheeHis – Kan isaa
We – NuyiUs – Nuyi/NuOurs – Kan keenyaa
They – IsaanThem – IsaanTheirs – Kan isaanii

Prepositions in Afan Oromo

 • And – f/Fi (“-f” is used as a suffix.)     
 • But – Garuu   
 • Above (On) – Irra/Irrakeessa/Gubbaa / Gararraa 
 • Between – Gidduu    
 • Under – Jala / Gajjallaa  
 • Before – Ful dura/Fuullee   
 • Behind – Booddee / Booda/ Dudduuba / Dugda-duuba , The first two can also mean after
 • Far – Fagoo                 
 • Near – Dhihoo             
 • Besides – Bira/Bukkee      
 • In – Keessa             
 • Outside – Ala                     
 • With (together) – Wajjin                
 • Besides – Malee               
 • From – Irraa                 
 • To – Ittii                   

Days of the week in Oromifa

 1. Monday – Dafinoo, Wiixata
 2. Tuesday – Facaasaa , Kibxata
 3. Wednesday – Roobii
 4. Thursday – Kamisa
 5. Friday – Jimaata
 6. Saturday – Sanbata, Sanbat-duraa
 7. Sunday – Dilbata, Sanbata guddaa

Numbers in Oromo Language

 • Zero – Zeeroo, Duwwaa (Can also mean empty)
 • One – Tokko      
 • Two – Lama      
 • Three – Sadii     
 • Four – Afur
 • Five – Shan
 • Six – Jaha
 • Seven – Torba
 • Eight – Saddeet
 • Nine – Sagal
 • Ten – Kudhan
 • Eleven, Twelve, Thirteen … – Kudha tokko, Kudha lama, Kudha sadii…
 • Twenty – Digdama
 • Twenty one, Twenty two …. – Digdami tokko, Digdami lama…..
 • Thirty – Soddoma
 • Thirty-one, Thirty two … – Soddomi tokko , soddomi lama…..
 • Forty – Afurtama
 • Forty one, Forty two -Afurtami tokko, Afurtami lama…..
 • Fifty – Shantama
 • Fifty one, Fifty two … – Shantami tokko, Shantami lama……
 • Sixty – Jahaatama   
 • Sixty one, Sixty two … – Jahaataami tokko, Jahaataami lama…..
 • Seventy – Torbaatama
 • Seventy one, Seventy two … – Torbaatami tokko, Torbaatami lama…..
 • Eighty – Saddeetama
 • Eighty one, Eighty two … – Saddeetami tokko, Saddeetami lama…
 • Ninety – Sagaltama
 • Ninety one, Ninety two …. – Sagaltami tokko, Sagaltami lama…
 • Hundred\ One hundred – Dhibba \ Dhibba tokko
 • Hundred and\ One hundred and – Dhibbaf\ Dhibba tokkoof
 • One thousand – Kuma tokko
 • One hundred thousand – Kuma dhibba tokko

Telling time  

 • Time – Saatii\Yeroo
 • What time is it? – Yeroon meeqa?
 • 1:00 – Tokko 
 • 1:5 – Tokkoof shan
 • 1:15 – Tokkoof ruubii  
 • 1:30 – Tokkoof walakkaa   (walakkaa means half)
 • 1:35 – Lama digdami shan hir’uu
 • 1:45 – Lama ruub hir’uu
 • 1:50 – Lama kudhan hir’uu
 • When? / What time? – Yoom? / Yeroo kam?
 • Yesterday – Kaleessa
 • The day before yesterday – Dheengadda
 • Today – Har’a 
 • Now – Amma
 • Later – Booda 
 • Morning – Ganama / Waaree dura
 • Afternoon – Waaree booda
 • Evening – Galgala
 • Night – Halkan 
 • Tomorrow – Bor
 • The day after tomorrow – Iftaan/ Bor olee
 • These days – Yeroo ammaa/Yeroo si’anaa
 • A long time ago – Dur

Greeting

 • How are you? – Akkam?, Jirtaa? (S), Jirtuu? (E, P)
 • I am fine – Nagaa, Fayyaa           
 • Thanks to God – Waaqayyoon (Rabbiin) haa galatu
 • I am sick – Na dhukkuba
 • Are you better? – Sii wayyaa?, Isinii wayyaa?
 • I am better – Naa wayyaa
 • Good morning – Akkam bulte? (S), Akkam bultan? (E, P)
 • Good afternoon – Oolmaan akkam?,   Akkam oolte? (S), Akkam ooltan? (E, P)
 • Good evening – Oolmaan akkam? , Akkam oolte? (S), Akkam ooltan? (E, P)   
 • Good night – Nagaan(nagaatti)  buli, Nagaan(nagaatti) bulaa
 • What are you doing? – Maal hojjetta? (S),   Maal hojjettu? (E, P)  
 • Goodbye – Nagaattii, Nagaan, Jedhi (S),   Jedhaa (E, P)  
 • Ciao – Chawo
 • Have a good day – Guyyaa gaarii, Nagaan ooli(S), Nagaan oolaa (E, P)  
 • Get there safely – Nagaan gali(S), Nagaan galaa (E, P)  
 • Come back safely – Nagaan kottu(S), Nagaan kottaa (E, P)  

How to introduce yourself in Oromo Language

 • Let me introduce myself – Wal barra
 • Name – Maqaa
 • What is your name? – Maqaan kee eenyu?
 • My name is …….. – Maqaaan koo ………. Jedhama
 • Where are you from? – Eessaa dhufte? (S),    Eessaa dhuftan? (E, P)  
 • Where is your country? – Biyyi kee eessa? (S),   Biyyi keessan eessa? (E, P)  
 • I am from …… – Kanan dhufe …….dha
 • ……. Is my country. – Biyyi koo ……… dha
 • How old are you? – Waggaan kee meeqa?  (S),   Waggaan keessan meeqa? (E, P)  
 • I am …. (For age) – Waggan koo …..
 • Do you speak (know) English? – Ingiliffa  beektaa? (S), Ingiliffa beektuu? (E, P)  
 • What is your number? – Bilbilli kee meeqa?
 • What is your job? – Hojiin kee maali?

Other common words in Oromo Language

 • Human – Nama
 • Earth – Lafa
 • Home\ house – Mana
 • Food – Nyaata
 • Drink – Dhugaatii (also refers to alcoholic drinks)
 • Water – Bishaan
 • Tree – Muka
 • Farm – Qonnaa
 • Education – Barumsa
 • School – Mana barumsaa
 • Student – Barataa
 • Teacher – Barsiisaa
 • Car – Konkolaataa, Makiinaa
 • Toilet – Mana fincaanii
 • Good – Baroo, Gaarii 
 • Bad – Gadhee
 • No – Lakki, Hi’i, Hi’iyyoo
 • Yes – Eeyyee
 • Never – Gonkumaa
 • Always – Yeroo hundumaa
 • Nothing – Homaa
 • Okay – Tole
 • Please – Maaloo
 • Thank you – Galatoomi(S), Galatoomaa(E, P)
 • Small\ a little – Xinnoo
 • Big – Guddaa
 • Well – Sirriitti
 • Mr – Obbo
 • Mrs – Aadde
 • Job \career – Hojii
 • It’s not – Miti
 • Left – Bitaa
 • Right – Mirgaa
 • Body – Dhanna/Qaama
 • Market – Gabaa
 • Shop – Suuqii
 • Clothes – Uffata\ Wayyaa
 • Shoes – Kophee
 • Table – Minjaala
 • Bed – Siree
 • Chair – Barcuma
 • Stool – Dombii
 • Sleep (n) – Hirriba
 • Sleep (v) – Rafuu
 • To see – Ilaaluu/Arguu
 • Listen – Dhaga’uu
 • Go – Deemi (S), Deemaa(E, P) , Deemuu( to go)
 • Sit – Taa’uu
 • Stand – Dhaabachuu

Parts of the body in Afan Oromo

Hair  – Rifeensa
Skin  – Gogaa
Nail  – Qeensa
Bone  – Lafee
Joint  – Buusaa
Blood  –  Dhiiga
Head  –  Mataa
Brain  – Sammuu
Face  –  Fuula
Forehead  –  Adda
Eyebrow  – Nyaara
Eye  – Ija 
Nose –  Funyaan
Cheek  –  Maddii
Jaw   –  Mangaagaa
Ear   –  Gurra
Lip  – Hidhii
Teeth – Ilkaan
Tongue – Arraba
Throat – Qoonqoo
Neck  – Morma
Shoulder -Gatiittii/Gurmuu
Back  – Dugda
Chest  –  Laphee
Breast  – Harma
Ribs  – Cinaacha
Heart  – Onnee
Lung  – Soomba
Belly  – Garaa
Stomach – Garaacha
Liver  –  Tiru
Gut  – Marimmaan
Waist  –  Mudhii
Buttock –  Hudduu      
Arm  –  Irree   
Armpit  – Bobaa
Elbow  – Ciqilee
Hand – Harka
Palm  – Barruu
Thigh – Sarbaa
Knee  – Jilba
Leg  – Luka
Heel – Koomee
Foot  – Miilla, Faana
Finger  – Quba

Animals in Oromo Language

Dog – Saree
Cat  – Adurree, Bashoo
Chicken – Handaaqqoo, Lukkuu   
Pig – Booyyee, Karkee
Sheep – Hoolaa
Goat  – Re’ee
Camel – Gaala
Donkey – Harree, Humaara 
Horse – Farda 
Mouse – Hantuuta
Ox  – Sangaa
Cow  -Sa’a
Calf – Jabbii
Monkey – Qalamee
Ape  – Jaldeessa     
Bird – Simbirroo, Simbira
Bat – Simbira halkanii
Dove – Gugee
Duck – Daakiyyee
Vulture  – Alaattii
Snake –  Bofa
Lion – Leenca
Tiger  – Qerransa            
Hyena – Waraabessa
Elephant  – Arba
Tortoise  – Qocaa

Colors in Oromo Language

 • Color – Bifa\ Haalluu
 • Black – Gurraacha  
 • White – Adii             
 • Silver – Daalacha/ Bifa daaraa  
 • Red – Diimaa             
 • Green – Magariisaa          
 • Blue – Gara waaq           
 • Yellow – Keelloo                  
 • Orange – Burtukaanaa 
 • Lime – Loomii      
 • Brown – Daammii/Bunnii     
 • Pink – Dimine
 • Purple – Siddisa

Family members in Oromo Language

 • Family – Maatii
 • Relative – Fira     
 • Close relative – Fira dhihoo  
 • Far relative – Fira fagoo    
 • Grandparent – Akaakayyuu     
 • Grandfather – Akaaka          
 • Grandmother – Akkoo       
 • Father – Abbaa      
 • Mother – Haadha/Harmee  
 • Husband – Abbaa warraa (Abbaa manaa),    Dhirsa (informal)          
 • Wife – Haadha warraa (Haadha manaa),   Niitii (informal)
 • Maternal uncle – Eessuma
 • Paternal uncle – Wasiilaa   
 • Aunt – Adaadaa
 • Kid – Mucaa
 • Kids – Ijjoollee
 • Son – Ilma
 • Daughter – Intala    
 • Elderly – Nama Guddaa
 • Old – Jaarsa (F), Jaartii (M)
 • Neighbor – Ollaa                 

Related Topics

Written by Typical Ethiopian Team

Typical Ethiopian Team is a team of professional authors who regularly publish 12 - 30 blog posts every month. They are doing a really good job of creating unique and reliable content about Ethiopia. If you want to contribute, contact us at [email protected].

Related Articles

Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *